Jak wyrazić miłość w 33 językach?

serceMówiąc o miłości często mamy na myśli związek dwojga ludzi. Miłość to przede wszystkim szczerość i zaufanie do drugiej osoby. Kochać można także np. komputer, tak jak informatycy. Tylko jak oni wyrażają swoje uczucia? No cóż, mogą napisać program, który wypisze na ekranie monitora słowa „Kocham Cie”. Postanowiłem wziąć szybki kurs kilkudziesięciu języków i napisać za ich pomocą te dwa proste, a jakże piękne słowa 🙂

C

#include <stdio.h>
int main (void)
{
	printf("Kocham Cie!");
	return 0;
}

Java

public class milosc
{
	public static void main(String[] args)
	{
		System.out.println("Kocham Cie!");
	}
}

C++

#include <iostream>
 
int main()
{
	std::cout << "Kocham Cie!";
}

PHP

<?php
	echo "Kocham Cie!";
?>

Visual Basic

Private Sub Form_Load()
	MsgBox "Kocham Cie!"
End Sub

C#

class HelloWorldApp
{
	static void Main()
	{
		System.Console.WriteLine("Kocham Cie!");
	}
}

Python

print("Kocham Cie!")

Perl

package Hello;
sub new() { bless {} }
sub Hello() { print "Kocham Cie!" }
package main;
my $hello = new Hello;
$hello->Hello();

Delphi

program Kocham_Cie;
uses
	QDialogs;
 
begin
	ShowMessage('Kocham Cie!');
end.

JavaScript

document.writeln('Kocham Cie!');

IDL

print,"Kocham Cie!"

Asembler

bdos  equ  0005H  ; BDOS entry point
start: mvi  c,9   ; BDOS function: output string
    lxi  d,msg$  ; address of msg
    call  bdos
    ret       ; return to CCP
 
msg$:  db  'Kocham Cie!$'
end   start

Basic

PRINT "Kocham Cie!"
END

Tcl

puts "Kocham Cie!"

Lisp

(write-line "Kocham Cie!")

Scheme

"Kocham Cie!"

Pascal (kod pisał SQEERN)

program kocham;
uses crt;
clrscr;
 
begin
	Write('Kocham Cie!');
 
repeat until keypressed;
end.

Smalltalk

StdoutStream nextPutLine: 'Kocham Cie!'

D

import std.stdio ;
 
void main () {
	writefln("Kocham Cie!");
}

Fortan

program milosc
	print*, 'Kocham Cie!'
end

Logo

pisz[Kocham Cie!]


Ocaml

print_endline "Kocham Cie!" ;;

POV-Ray

#include "colors.inc"
camera {
	location <3, 1, -10>
	look_at <3,0,0>
}
light_source { <500,500,-1000> White }
text {
	ttf "timrom.ttf" "Kocham Cie!" 1, 0
	pigment { White }
}

Ruby

class String
	def say
		puts self
	end
end
'Kocham Cie!'.say

Windows PowerShell

[void][System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName('System.Windows.Forms')
[System.Windows.Forms.MessageBox]::Show("Kocham Cie!")

SAS

data _null_;
put 'Kocham Cie!';
run;

Bash

#!/bin/bash
#define cpp #
cpp $0 2> /dev/null | /bin/bash; exit $?
#undef cpp
#define MILOSC echo "Kocham Cie!"
MILOSC | tr a-z A-Z

SQL

CREATE TABLE message (text char(15));
INSERT INTO message (text) VALUES ('Kocham Cie!');
SELECT text FROM message;
DROP TABLE message;

Haskell

main = putStrLn "Kocham Cie!"

PL/SQL

SET serveroutput ON size 1000000; -- this is a SQL*Plus command to enable the output buffer
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.put_line('Kocham Cie!');
END;

Lua

io.write("Kocham Cie!")

ActionScript 3

package
{
	import flash.display.Sprite;
	public class Milosc extends Sprite
	{
		public function Milosc()
		{
			trace("Kocham Cie!");
		}
	}
}

Ada

with TEXT_IO;
 
procedure MILOSC is
begin
  TEXT_IO.PUT_LINE ("Kocham Cie!");
end MILOSC;

Uff… Jak widać i informatyk/programista także może wyrazić miłość i to na więcej, niż jeden, czy dwa sposoby jak przeciętny użytkownik Internetu. Według mnie ludzie powinni się od nas uczyć wyrażania swoich emocji 😉

Co do bibliografii – Wiki 🙂

7 thoughts on “Jak wyrazić miłość w 33 językach?

  1. W Visual Basicu jest 5 od góry 🙂

   W HTML te słowa są napisane jeszcze przed C, jak można zauważyć ^^

   Co do cURL’a, jest to biblioteka, a nie język programowania 😉

 1. HTML to tez nie język programowania 😉
  Nie zła robota Komek (& SQEERN) tylko buźki ’:*’ mogliście dołożyć 😉

 2. Nice. MIałeś dać znać jak będziesz zaczynał, ale widze że dałeś sobie radę 🙂

 3. coś jak hello world w 200 czy tam ilu językach na wikipedii 🙂 Nic wielkiego hehe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *